TKKDK BURSA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN DUYURU| İHALE İLANI| BURSA YENİŞEHİR HAVAALININDAN YAPILAN SEFERLER| Başbakanlık Enerji Verimliliği Genelgesi
 
İHALE İLANI

T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
İHALE İLANI

İdarenin Adı   : Yenişehir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı            : KÖYDES 2013 Yılı  Ödenek Kapsamında  Yenişehir İlçesine bağlı Akbıyık Köyü İçmesuyu şebeke inşaatı  işleri,
Türü -Usulü    : Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince Açık ihale Usulü (Kapalı zarf usulü) teklif almak suretiyle ihale edilecektir. (Gerekli görülmesi durumunda isteklilerle pazarlık usulü yöntemi de uygulanabilecektir)
  
1-İdarenin
        a)Adresi : Yenişehir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı - Çayır Mah. İnegöl Cad. No:4  Yenişehir BURSA
        b)Telefon ve faks numarası : Tel :0- 224-7730012 Faks:0-224-7730930 
2- İhale konusu yapım işleri;
S.No:   İşin Adı                   Niteliği-Yapılacağı yer   İhale şekli        İşin süresi         İhalenin Tarih ve Saati:
1-İçmesuyu  şebeke inş. İşi         Akbıyık              Açık ihale usulü        90 Gün             16.07.2013     11:00
3 -İhalenin Yapılacağı Yer   :
   İhale; Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Toplantı odasında Çayır Mah. İnegöl Cad. No:4  Yenişehir BURSA adresinde yapılacaktır.

4-İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılacak isteklilerden,mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin belgeler.
4.1.1- İhale Konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya   çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.
4.1.2- İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin işi yürütecek teknik personelinin mesleki niteliklerini gösteren belgeler.
4.1.3- İhale konusu işin yerine getirebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
4.1.4- Birliğin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
4.1.5- İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara  uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.
4..2-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.3-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
4.3.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.4.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4.2-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5-Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair,son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge,
 4.6- Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair,son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge,
4.7-İhale dokümanında yer alan ve yapım işlerine ilişkin düzenlenen idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
4.8-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.9-İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 
4.10-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.11- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.12-İstekliler, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i (Yüzde yetmişi) oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer iş ile ilgili deneyimini gösteren belgeleri sunmak zorundadır.
4.13-İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; içmesuyu İşleri ve içmesuyu arıtma  tesisi inşaatları vb.
5-İhale dışı bırakılma durumları;
5.1- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,
5.2- İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı  borçlarından mahkeme idaresi altında bulunan,
5.3- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
5.4- Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
5.5- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm g iyen,
5.6- İhale tarihi itibariyle, mevzuat gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
5.7- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
5.8- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
5.9- 7 nci maddeye göre ihaleye katılmayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
7- İhaleye katılmayacak olanlar; (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
7.1- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar,
7.2- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
7.3- Birliğin ihale yetkilisi
7.4- Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
7.5- (3) ve(4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edilenleri.
7.6- (3),(4) ve (5)bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
8-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
9-İhale dokümanının temini ;
    İhale dokumanı Yenişehir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğünde (Hükümet Konağı 2 Kat) görülebilir ve istenmesi halinde T.C. Ziraat  Bankası Yenişehir Şubesi nezrindeki birliğimize ait 10736603-5002 nolu hesaba 100.00,TL dosya bedeli yatırılmak suretiyle temin edilebilir.  İhaleye teklif vermek isteyenlerin ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
10-Hak edişler; Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanınca ödenecektir.
 11-Teklif usulü ;
    İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için toplam bedel üzerinden  verecektir,
12-Teminat :
    İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.(Teminat Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının Yenişehir T.C.Ziraat Bankası şubesindeki 10736603-5002 nolu hesaba nakit yatırma veya teminat mektubu sunma şeklinde olabilecektir.)
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 ( Doksan) takvim günü olmalıdır.
14–Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve buna bağlı mevzuata tabi olmayıp;  ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.      
08.07.2013
İlan olunur.           


Tüm Duyurular